Zpracování osobních údajů

(dále jen jako „Souhlas“) udělený společnosti inComputer s.r.o., IČO: 26295938, se sídlem U Pekáren 1644/1a, 102 00 Praha 15, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293527, (dále také jen „Správce“) ze strany subjektu údajů, jehož identifikační údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, a adresa bydliště/sídla byly uvedeny vyplněním kontaktních údajů na internetové stránce https://www.incomputer.cz/registrace 
dále také jen „Subjekt údajů“, Správce a Subjekt údajů dále také společně jen „Strany“ či jednotlivě „Strana“).


Správce je obchodní společností se sídlem v České republice, která se zabývá zejména obchodováním s elektronikou, více informací o činnosti Správce viz internetová adresa: https://www.incomputer.cz

 1. Kliknutím na políčko „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ 
  a vyplněním Vašich kontaktních údajů na internetové stránce https://www.incomputer.cz/registrace 
  poskytujete Správci tento souhlas se zpracováním osobních údajů s tím, aby manuálně i automaticky zpracovával sám i prostřednictvím svých subdodavatelů určených Správcem Vaše osobní údaje, které Správci poskytnete nebo je Správce jinak získá, a to za níže uvedenými účely a z níže uvedených důvodů (dále společně rovněž jako „Účely“ nebo jednotlivě jako „Účel“):

 2. Kliknutím na políčko „Souhlasím se zasíláním reklamních a informačních materiálů“ a vyplněním Vašich kontaktních údajů poskytujete Správci souhlas s tím, aby manuálně i automaticky zpracovával Vaše osobní údaje, které Správci poskytnete nebo je Správce jinak získá pro účely marketingu a zasílání reklamních nabídek, pouze však pokud označíte, že výslovně souhlasíte se zasíláním reklamních a informačních materiálů, jinak nejsou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány. Důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů za účelem marketingu a zasílání reklamních nabídek je nabízení obdobných produktů či služeb, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, nabízení doplňkových produktů či služeb k těm produktům či službám, které Vám Správce již poskytl či poskytuje a prohlubování zákaznického vztahu mezi Správcem a Vámi za účelem zkvalitnění produktů či služeb, které Správce Vám a dalším svým zákazníkům poskytuje či hodlá poskytovat.

 3. Správce Vás tímto jako subjekt údajů informuje, že ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů jste oprávněn/a obrátit se na Správce elektronicky prostřednictvím této e-mailové adresy: obchod@incomputer.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu inComputer s.r.o., U Pekáren 1644/1a, 102 00 Praha 15, Česká republika, zásilkou označenou poznámkou: Data Protection, a stejným způsobem i uplatňovat svá práva vůči Správci, a že vyjma plnění smluvních závazků uzavřených mezi Vámi a Správcem či závazků přímo vyplývajících z právních předpisů je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů Správcem tento Souhlas.

  Správce Vás tímto jako Subjekt údajů informuje, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči Správci zejména tato práva:právo na přístup k jakýmkoli Vašim osobním údajům, 

  - právo na opravu Vašich osobních údajů, 
  - právo na výmaz Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), 
  - právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, 
  - právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, 
  - právo vznášet námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, 
  - právo souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.

 4. Udělením tohoto Souhlasu souhlasíte s tím, aby Správce ve svých databázích i jinde zpracovával automaticky i manuálně Vaše osobní údaje poskytnuté Správci či Správcem získané pro Účely, v následujícím rozsahu (dále souhrnně jen „Osobní údaje“):

 5. Tento Souhlas je udělen na dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se Správcem a dále na dobu deseti let od ukončení takového smluvního vztahu a v případně neexistence přímého smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem je udělen na dobu deseti let od jeho udělení Správci. Správce Vás tímto jako subjekt údajů informuje, že máte právo tento Souhlas kdykoli odvolat, a to zejména následujícími způsoby: elektronicky doručením odvolání na tuto e-mailovou adresu:obchod@incomputer.cz případně písemně s doručením takového odvolání poštou na adresu inComputer s.r.o., U Pekáren 1644/1a, 102 00 Praha 15, Česká republika, zásilkou označenou jako: Data Protection.

 6. Souhlasíte s tím, že pro zajištění plnění výše uvedených Účelů je společnost inComputer oprávněna předávat osobní údaje Subjektů údajů dalším osobám na území Evropské Unie (např. společnostem, které pro společnost inComputer zajišťují dopravu zboží Sunjektu údajů nebo společnostem, které pro Správce zprostředkovávají platební služby, například provozovatelé platební brány pro platby debetní či kreditní kartou). Takové osoby jsou povinny dodržovat stejný standard ochrany osobních údajů Subjektů údajů, jaký dodržuje Správce, přičemž takový standard je vždy v souladu s požadavky obecně závazných právních předpisů a nařízení GDPR.

 7. Udělením tohoto Souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s informacemi obsaženými v dokumentech „Informace o zpracování osobních údajů“, které jsou dostupné na každé pobočce Správce a rovněž na našich internetových stránkách.

  - nákup a prodej nové i použité elektroniky či souvisejících produktů;
  - poskytování servisu a oprav elektroniky či souvisejících produktů;
  - prevence a řešení vzniku a prohlubování škod, nehod a porušení zákona;
  - zkvalitňování zákaznických služeb;
  - zanesení a udržování Vašich osobních údajů ve všech systémech, do kterých jsou Správce, a/nebo dodavatelé Správce, zapojeni, za účelem umožnění poskytování služeb zákazníkům, zejména: elektronický platební systém; systém evidence osob, které souhlasí se zasíláním marketingových sdělení; evidence zákazníků pro účely reklamací a servisu; a systém věrnostního programu Správce.
  - další účely zpracování Vašich osobních údajů (případně podrobněji k jednotlivým účelům tohoto zpracování) jsou následující:

  (a) zajištění splnění Vaší rezervace/objednávky,
  (b) umožnění uzavření a plnění kupní či jiné smlouvy (které jste účastníkem nebo o jejíž uzavření žádáte),
  (c) přijímání a provádění plateb v souvislosti s kupní či jinou smlouvou, prevence nesprávných plateb a nezákonného nakládání s majetkem,
  (d) prověření Vaší schopnosti plnit Vaše povinnosti plynoucí z kupní či jiné smlouvy, případné vymáhání práv a povinností plynoucí z kupní či jiné smlouvy, 
  (e) přijímání a zpracování stížností týkajících se produktů či služeb, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, 
  (f) poskytování zákaznické podpory a/nebo servisu v případě poškození a/nebo nefunkčnosti produktů či služeb, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, 
  (g) uspokojování nároků vzešlých či spojených s produkty či službami, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, uplatňování nároků vzešlých či spojených s produkty či službami, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, 
  (h) sestavování a vyhodnocování zpráv o poskytovaných produktech či službách, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, analýza vyčerpaných kapacit produktů či služeb, které Vám Správce již poskytl či poskytuje, s cílem zlepšit postupy dostupnosti produktů a služeb dalším zákazníkům, 
  (i) analýza a opravy zdrojů případných chyb v rámci provádění procesů uchování a zpracování Vašich osobních údajů, 
  (j) provádění průzkumů spokojenosti zákazníků Správce, 
  (k) optimalizace internetové prezentace Správce, (l) analýzy míry využití kapacit poskytovaných produktů a služeb a analýzy míry využití nabídek Správce zákazníky Správce, 
  (m) zajištění spolupráce mezi Správcem a jeho dodavateli za účelem umožnění plnění ve Váš prospěch či oprávněný prospěch Správce v souladu s účely výslovně popsanými v tomto souhlasu, 
  (n) provoz certifikátu SSL (anglicky: Secure Sockets Layer), který slouží k zabezpečení a šifrování Vašich osobních údajů, 
  (o) využívání záložek „cookies“, tedy krátkých textových souborů vytvářených webovým serverem Správce a ukládaných ve Vašem počítači prostřednictvím Vašeho prohlížeče, které se po Vaší opětovné návštěvě internetové stránky Správce odešlou na server Správce a informují jej o Vaší opětovné návštěvě, 
  (p) využívání služby Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc., která slouží ke zpracování záložek „cookies“, 
  (q) využívání programů či služeb Facebook Analytics 
  (r) využívání programů či služeb HotJar, Google Maps, Adobe SiteCatalyst, Facebook Custom Audience, Criteo, Google AdWords, Optimizely, Refined Ads, Aditions, Tealium, BlueKai, Myra, Nový Web, Cleversolutions, jejichž užití je nezbytné pro technické a bezpečnostní zabezpečení provozu internetových stránek Správce.

  Námi zpracované Vaše osobní údaje:

  (a) jméno a příjmení, rodné příjmení, titul;
  (b) datum narození, místo narození;
  (c) bydliště, korespondenční adresa, v případě, že se liší od adresy bydliště;
  (d) emailová adresa, telefonní číslo/čísla, číslo faxu;
  (e) číslo a doba platnosti kreditní či debetní karty, číslo bankovního účtu;
  (f) údaje o členství ve věrnostním programu Správce;
  (g) osobní údaje získané při řešení reklamace a/nebo servisu v souvislosti s užíváním služeb a/nebo produktů Správce z Vaší strany;
  (h) soubory cookies a IP adresu počítače, ze kterého se ke Správci připojujete.